دستگاه تراش  می تواند برای ماشین کاری یا آسیاب کردن بخشی از قطعه کار مانند لوله استفاده شود ، در جایی که تراش گلدان یک وسیله عموما حلقوی است که شامل یک عضو ثابت و یک عضو قابل چرخش است که هر کدام ترجیحا دارای نیمه  استوانه ای هستند. با هم در اطراف قطعه کار متصل می شوند تا ماشینکاری شوند. عضو ثابت شامل یک کانال تحمل است که در آن یاطاقان اعضای چرخش هنگام فعال شدن عضو قابل چرخش حرکت می کنند. در یک تجسم ترجیحی ، یک دیواره داخلی کانال بلبرینگ دارای یک قسمت انتهای زاویه دار است که در مجاورت قسمت انتهای زاویه دار عضو قابل چرخش قرار گرفته است.