دستگاه تراش ۱ متر برند یانگ ژو سوپر سنتر ۴۱ گلویی ۵۲

طول کار گیر ۱ متر

پایه دستگاه  کاملا چدن میباشد

و دستگاه داخل صندوق  با تمام لوازم از جمله سه نظام و چهار نظام و صفحه نظام و لینت ثابت و مترک

سال ساخت ۲۰۲۲