فرز ZX7550CW میز ۱۰۰۰ در ۲۴۰ محور xوy اتوماتیک برند TTMC