دستگاه تراش سه میل کایدا

دستگاه تراش سه میل

سنتر 360 میلی متر

طول 1000 میلی متر

گلویی520 میلی متر

دارای سه نظام ، چهار نظام ، صفحه نظام

لینت ثابت و متحرک ، بوش گلویی و مرغک ،

پمپ آب صابون و چراغ هالوژن

 

محصول پیشنهادی:

 

دستگاه تراش سه میل مدل C0636NX1000