این تحقیق بروی جوشکاران و اپراتورهای دستگاه تراش کشور پاکستان انجام شده است 

دراین تحقیق با ۲۰۸ جوشکار و۱۰۴اپراتور دستگاه تراش مصاحبه شد. ۳۹  جوشکار و ۲۷ اپراتور تراشکاری در سه ماه گذشته آسیب دیدند ، در حالیکه۶۳ جوشکار و ۷۶ دستگاه تراشکاری صدمه دیدند در دوازده ماه گذشته . با این حال ، تنها نیمی از جوشکاران و ۳۱ اوپراتور های دستگاه تراش معتقد بودند که شغل آنها برای سلامتی خطرناک است.

نتیجه گیری: برای سیاست موثر بهداشت عمومی ، نیاز به آموزش پیشگیرانه و اجرای مقررات ایمنی برای بخش غیررسمی شغلی در پاکستان وجود دارد.